Fra og med 1. januar 2010 får vi noen endringer i lovverket. Her er noen av de mest aktuelle.

Vi får ny utlendingslov. Loven medfører ikke noen større endringer på utlendingsområdet, men en lang rekke bestemmelser som tidligere ble gitt i utlendingsforskriften er nå trukket inn i loven.

Kommunene pålegges plikt til å sørge for et krisesentertilbud, som skal dekke behovene til de som er utsatt for vold (eller trusler om vold) og har behov for rådgivning eller et midlertidig botilbud. Krisesentrene skal samarbeide med barnevernet.

I barnevernloven er det kommet en ny § 6-7a, som fastslår at barnevernet skal gi den som sender melding til barnevernet tilbakemelding innen tre uker. Unntak gjelder hvis meldingen er åpenbart grunnløs, eller hvis det gjelder "særlige hensyn" mot å gi tilbakemelding. En ny § 3-2a i samme lov fastsetter at barnevernet skal utarbeide en tiltaksplan, som skal gjennomføres og evalueres. Lovendringen som helhet er ment å synliggjøre (og kanskje også forsterke?) barneverntjenestens plikt til å følge opp familien med hjelpetiltak.

På den annen side lovfester Regjeringen nå (i barnevernloven § 4-21) at det skal være overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet en forsvarlig omsorg før foreldrene kan få sine barn tilbake. Dette må sies å trekke gladnyheten i forrige avsnitt litt ned.

I helsepersonelloven har det kommet en ny § 10a som fastslår at alt helsepersonell skal ivareta behovene til pasientens (mindreårige) barn. Det skal legges til grunn en utvidet tolkning av "barn". Det betyr at selv om pasienten ikke er juridisk forelder til barnet, skal barnet ha rett til informasjon og støtte fra pasientens behandlere. Antageligvis vil det være avhengig av hvilket forhold barnet har til pasienten -- en onkel, bestefar, stefar, og lignende vil antageligvis falle innenfor regelens virkeområde.

Kringkastingsloven har fått ny § 8-5. Denne fastslår at NRK har rett til å sjekke registrene til selskaper som tilbyr TV-signaler (Get, Canal Digital, o.l.) mot sine egne, med det formål å avdekke om det er noen som mottar fjersynssignaler men ikke har betalt TV-lisensen. I § 10-4 er det lagt til at den som ikke gir NRK informasjonen kan risikere tvangsmulkt.

Lovgiver har videre innført kommunal beredskapsplikt i sivilforsvarsloven. Kommunene skal utarbeide en "risiko- og sårbarhetsanalyse", som så skal legges til grunn for utarbeidelse av en beredskapsplan. Planen skal inneholde en oversikt over det kommunen har planlagt og forberedt i tilfelle uønskede hendelser. Den skal revideres minst én gang per år.

Det kan umulig bare være jeg som nå ble fristet å be om innsyn i min lokale kommunes beredskapsplan?

(Kilde: Lovdata.)